Opnieuw Contra Kuitert

Of het christelijk geloof gebaseerd is op de christelijke traditie?

Antwoord: het christelijk geloof is gebaseerd op het apostolisch getuigenis, dat in het Nieuwe Testament zowel Gods openbaring, een te aanvaarden leer als ook “het eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof” genoemd wordt.

Hiertegen pleit het volgende:

Tegenwerping 1. Het lijkt erop dat de christelijke traditie geen rol mag spelen in de ontwikkeling van persoonlijke geloofsvoorstellingen. Wij krijgen nooit direct toegang tot het geloof, maar we komen met het geloof in aanraking uit de tweede hand. Het idee van de traditie is dubbelzinnig omdat het soms een aanbeveling maar ook een afkeuring kan zijn.

Tegenwerping 2. Bovendien is de geloofstraditie een kerkelijke traditie die meestal alleen maar wordt bewaard of verdedigd. Daarom hebben mensen over het algemeen een hekel aan de geloofstraditie die meestal wordt overeind gehouden door angst voor verandering.

Tegenwerping 3. Verder is het zo dat elke tijd zijn eigen traditie definieert. Elke generatie probeert te bepalen wat christenen geloven en proberen dat door te geven aan de volgende generatie. Het heeft dus geen zin om de traditie te funderen in de overtuigingen van de eerste generatie in de kerkgeschiedenis.

Tegenwerping 4. Bovendien zijn de geloofsvoorstellingen in de traditie alleen maar te zien als uitnodigingen of aanbevelingen. We moeten verschil maken tussen de traditie en het theologische systeem. Het woord traditie beschrijft alleen maar dat in kerk en gezin overtuigingen worden doorgegeven, maar ook worden gewijzigd en aangepast. Mensen moeten een persoonlijke beslissing nemen om elementen uit die traditie over te nemen of te verwerpen.

Tegenwerping 5. Wanneer de christelijke traditie – of de christelijke leer – wordt aangezien voor een “totaalvisie”, wordt die traditie verstikkend en gevaarlijk voor het geloof. We mogen de traditie niet uitbouwen tot een totaalvisie omdat we eenvoudig te weinig van God weten om zo’n afgerond bouwwerk te kunnen maken.

Tegenwerping 6. Wanneer de traditie worden uitgebouwd tot een totaalvisie, pretenderen we de mens en de wereld te kunnen beschouwen vanuit het perspectief van God. De ijzeren zekerheid waarmee die visie wordt gepresenteerd, is juist schadelijk voor het religieuze gevoel van mensen.

Tegenwerping 7. Wanneer de traditie wordt uitgebouwd tot een totaalvisie, dan moet de kerk zich gaan opstellen als de instantie die de waarheid in pacht heeft, en al helemaal begrijpt. De weten de kerk daalt af naar het onwetende volk. Maar het geloof is alleen de “neerslag van een cumulatie van ervaringen door de generaties heen.” (Kuitert, ABCG, p. 21)

Daar stellen wij tegenover dat wij door de apostel Judas worden vermaand om te strijden “voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.” Ook de apostel Paulus noemt een mens opgeblazen en onwetend wanneer hij “een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus, en met de leer, die overeenkomstig de Godzaligheid is (1 Tim. 6:3).” En, zegt hij, dat er mensen zijn die “van de waarheid zijn afgeweken”, door hun eigen geloofsvoorstellingen te volgen, door te zeggen “dat de opstanding al had plaatsgevonden” (2 Tim. 2:18).

Ik antwoord op de vraag door te zeggen, dat het woord traditie in meerdere betekenissen gebruikt kan worden. We kunnen daaronder verstaan de feitelijke manier waarop het christelijke geloof wordt doorgegeven. In die betekenis is de traditie niet normatief voor ons geloof. We kunnen daar ook onder verstaan, het geheel van voorstellingen en principes die in een bepaalde historische ontwikkeling van een kerk als het gemeenschappelijke bezit worden beschouwd, en als zodanig een definitie geven van een bepaalde modaliteit of kerkelijke richting. Zo kan er een lutherse, Gereformeerde, of Hervormde traditie ontstaan. Ook een dergelijke kerkelijke traditie kan niet gezien worden als normatief, hoewel het wel pogingen zijn om de waarheid van het christelijke geloof tot gelding te brengen.

Het woord traditie kan echter ook gebruikt worden om de realiteit aan te duiden van de overlevering waarover de apostel Judas spreekt. Het gaat dan niet om een geheel van overtuigingen, maar om het evangelie zelf, over Gods Openbaring in de Schrift, dat wil zeggen heel de waarheid waarin “de Geest van de waarheid” eerst de apostelen en vervolgens ook ons heeft ingeleid (Joh. 16:13). Naar het woord van de Heer Jezus Zelf, is het de Bijbelse openbaring die voor ons de definitieve en normatieve waarheid is: “Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). En dat deze aan de apostelen geopenbaarde waarheid moet worden doorgegeven zoals zij die hebben ontvangen, wordt duidelijk aan een andere uitspraak van de Heer Jezus wanneer Hij zegt: “Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen” (Johannes 17:20).

Daarom zegt ook Paulus nadrukkelijk, dat er in de kerk zware tijden zullen komen, waarin mensen nieuwsgierig van allerlei zaken kennis zullen nemen, zonder ooit tot een waarachtige kennis van de waarheid te kunnen komen (2 Tim. 3:7). Er zijn mensen die zich tegen de waarheid verzetten en daarom door de apostel worden aangeduid als: “verdorven in hun verstand, verwerpelijk in relatie tot het geloof (vers 8).” Daarom geeft Paulus nadrukkelijk de oproep aan Timotheüs om te blijven “in datgene wat je geleerd hebt, en waarvan je verzekering hebt ontvangen, in het besef van wie je het geleerd hebt”, namelijk van de apostelen. En dat geheel in overeenstemming met de in het volgende vers genoemde “heilige Schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid” (vers 15). Tenslotte wijst Paulus er ook nog op, dat deze Schrift moet dienen tot lering, weerlegging, verbetering en onderwijzing. De zware tijden waarheid van spreekt, worden volgens 2 Tim. 4 hierdoor gekenmerkt, dat mensen, ook leden van de kerk, “de gezonde leer niet zullen verdragen, en “hun gehoor van de waarheid zullen afwenden” (4:3, 4).

Wanneer de traditie dus begrepen wordt als de apostolische traditie, gebaseerd op de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, uitgedrukt in de christelijke leer, dan is de traditie juist de neerslag van de kennis van de waarheid – de waarheid die als Gods Woord zowel aan de apostelen als ook aan ons is overgeleverd. Daarom moeten wij juist in deze postmoderne tijd vasthouden aan de overlevering van het geloof, dat wil zeggen aan datgene wat door de kerk in alle eeuwen eenstemmig als het fundament van de waarheid aanvaard is. In deze zin van het woord traditie kunnen we dus bevestigend antwoorden, dat het christelijk geloof in het heden gebaseerd is op de traditie van het evangelie en het apostolisch getuigenis, dat wil zeggen op het feit dat het geloof – met het bepaald lidwoord als het geheel van waarheden die voortvloeien uit de Schrift – aan ons is geopenbaard en overgeleverd om te worden doorgegeven zoals wij het hebben ontvangen uit de hand van de apostelen en daarmee uit de hand van de gevolmachtigden van de Heere zelf.

Antwoord op 1. Hoewel het waar is dat in de praktijk van het leven het geloof wordt doorgegeven door ouders, grootouders, leraren en predikanten, wil dat nog niet zeggen dat wij het uit de tweede hand ontvangen. Het onderwijs dat wij ontvangen moet immers vooral de verwijzing naar het apostolisch getuigenis en de Schriften zelf bevatten. De leer die Timotheüs heeft leren kennen van Paulus en de Schriften die hij heeft leren kennen door zijn ouders, is transparant op de waarheid hoewel hij er niet mee samenvalt.

De veronderstelling dat het geloof bestaat in de ontwikkeling van persoonlijke geloofvoorstellingen is in strijd met de Schrift, zoals ik al duidelijk heb gemaakt met de verwijzing naar de woorden van Paulus in 2 Tim. 2:18.

Antwoord op 2. Het is waar dat soms tradities die historisch gegroeid zijn in kerkelijk verband worden verdedigd en gehandhaafd alsof zij kunnen worden geïdentificeerd met de waarheid. Ook dat is in strijd met het begrip traditie dat ze in het Nieuwe Testament aantreffen. Timotheüs wordt alleen maar opgeroepen om te blijven bij datgene wat hij geleerd heeft, en waarover hij verzekering heeft ontvangen, omdat hij weet dat degene die het hem geleerd heeft werkelijk gezag heeft. In deze uitleg van 2 Tim. 3:14 is de enige normatieve traditie die van het apostolisch getuigenis. Dergelijke kerkelijke tradities moeten steeds weer opnieuw getoetst worden aan het gezag van de Schrift.

Antwoord op 3 en 4. Aangezien deze tegenwerpingen zijn gebaseerd op de definitie van traditie als feitelijke geloofsovertuigingen die men wil koesteren en doorgeven, zonder verband met de normatieve overlevering en het apostolische getuigenis, zijn deze al weersproken in het antwoord op de eerste tegenwerping.

Antwoord op 5. Het lijkt mij niet moeilijk om in te zien, dat een beweringen over ons gebrek aan kennis volledig juist is. Wij weten uit onszelf en vanuit onszelf niets over God. De kwestie is alleen, of onze kennis er wel toereikend om te constateren dat God gesproken heeft en Zich heeft geopenbaard. Is de uitspraak dat God heeft gesproken een uiting van onze kennis, dan deelt ze in dezelfde onzekerheid die alle menselijke kennis aankleeft. Ik denk dat hier een modern kennisbegrip een grote rol speelt, dat als vanzelfsprekend wordt verondersteld. In de moderne benadering heeft kennis en actief element, is het onmiddellijk al zoiets als interpretatie en duiding, heeft het geen echte transparantie tegenover datgene waarvan het kennis wil zijn. Zodra we het licht van het verstand op iets laten schijnen, wordt het object anders – een variant van het Heizenberg principe. In de klassieke opvatting van kennis, is het element van receptief hij tijd veel belangrijker. Karl Barth spreekt daarom terecht over het moment van “erkenning”, dat een cruciale rol speelt in de geloofskennis. Wij ontvangen de openbaring, maar produceren haar niet door iets te duiden. Met andere woorden: “openbaring” is geen predikaat van een kennis die wij tot stand hebben gebracht.

Zolang nog niet is beslist of openbaring mogelijk is, legt deze tegenwerping onvoldoende gewicht in de schaal om ons antwoord te beïnvloeden. Met name omdat wel duidelijk is hoe Paulus daarover denkt. Denk maar eens aan deze passage uit 1 Kor. 2. In de eerste plaats hebben wij niet ontvangen de geest van de wereld – de natuurlijke wijze van kennen en begrijpen – maar de Geest die uit God is. Er is een bijzondere kennis mogelijk zegt Paulus, zodat wij “zouden weten de dingen, die ons van God geschonken – en geopenbaard – zijn. Daarom krijgt ook de uitdrukking van deze bijzondere kennis een bijzonder karakter, zoals Paulus zegt: “(de dingen die ons geschonken zijn) daarover spreken wij ook, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke woorden samenvoegend.” Tussen de natuurlijke kennis door middel van de geest van de wereld, en de kennis in de kracht van de Heilige Geest in haar eigen manier van uitdrukken kent, bestaat een enorme kloof. “De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn het dwaasheid, maar hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.” Het gaat het dus in het geheel niet om of wij wel voldoende kennis van God zouden hebben, want de Schrift zegt nadrukkelijk dat dat ook niet het geval is. Maar ons geloof berust dan ook niet “in de wijsheid van de mensen, maar in de kracht van God” (1 Kor. 2:5, 12, -14).

Antwoord op 6. Die “ijzeren zekerheid” kan alleen maar schadelijk of ongepast zijn voor mensen, als wij niets anders kunnen dan proberen een aanbeveling te doen voor een persoonlijke zingeving aan het leven die min of meer historische christelijke patronen volgt. De verkondiging van het evangelie heeft echter niks te maken met onschuldige aanpassingen van onze wereldbeschouwing. Hoe zou dat te rijmen zijn met de notie van de bekering? Die totale ommekeer van denken en leven waarin iemand tot de belijdenis komt dat Jezus Christus de Heere is, die gekruisigd is voor onze zonden, met wie wij één zijn geworden zodat Zijn Geest ons nu tot een kind van God gemaakt heeft? Als de boodschap van het evangelie niet gaat over de bekering van een zondaar door het geloof in Jezus Christus, dan heeft het evangelie al zijn waarde, inhoud en kracht verloren. Als dat niet met ijzeren zekerheid kan worden verkondigd, dan blijven het ijdele praatjes.

Antwoord op 7. Het verwijt aan de kerk, dat zij met te grote zekerheid en met een te absolute totaalvisie spreekt, is onterecht. Zij is alleen gemachtigd door te geven wat zij heeft horen spreken door Christus en Zijn apostelen en daarom wordt de “gemeente van de levende God”, door Paulus “een pilaar en fundament van de waarheid” genoemd. De waarheid van het geloof, de goede leer, de praktijk van het lezen van de Schrift, de heiliging door het Woord van God (en het gebed) maken de Gemeente tot die unieke plaats waar de kennis van de waarheid van het evangelie wordt bewaard, uitgediept, verspreid, en begrijpelijk gemaakt. En als het goed is, ook in de praktijk wordt gebracht.

Advertenties
Geplaatst in Kuitert, vrijzinnigheid | 1 reactie

Kuitert “Jezus, nalatenschap van het Christendom” – (1)

Er zijn passages in het boek van Kuitert “Jezus, nalatenschap van het Christendom”, waarmee je kunt instemmen als beschrijving van onze kerkelijke situatie.


Het is waar dat een bepaalde kerkelijke cultuur verdwijnt – op zondag is een ijsje toegestaan (pagina 15). Het is waar dat sinds de verlichting de historische betrouwbaarheid van de evangeliën onder vuur is genomen, en dat in de tweede helft van de vorige eeuw de zogenaamde kritische benadering ook binnen de kerk tot volle bloei kwam. Zo is het ook waar dat de kerk verdeeld is tussen behoudende en progressieve christenen. De vraag die Kuitert uiteindelijk stelt, wordt terecht gesteld: “sterft de kerkelijke Christus voor onze ogen onder de handen van zijn dokters?” (Pagina 17.) Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WERK OP HET INTERNET – een overzicht

Mijn studeerkamer heeft een venster naar de buitenwereld via Internet.

Meerdere vensters zelfs. Het geeft mij de gelegenheid om vast te leggen, beschikbaar en toegankelijk te maken, het voltooide en het onvoltooide, het rijpe en het onrijpe, in alles wat ik doe of denk. Het is ongetwijfeld een exhibitionistisch trekje, van me. Zie, ik geef het onmiddellijk toe! Maar het gaat niet om mijn persoonlijk leven, het zijn geen “selfies” die ik maak, want de camera is naar buiten gericht. Naar kerk en samenleving, naar de Schrift en de theologie, naar filosofie en ethiek, bovenal naar mensen die ik sprak, soms over de diepte van het leven. Ik denk dat het mij vooral om de Bijbel en die mensen te doen is. Die komen uitgebreid aan bod.

Maar ook de filosofie laat me niet los. Er is maar weinig tijd, maar de filosofie van Hegel blijft me fascineren. Soms wil ik mezelf op grote Hegel-projecten vastleggen. Maar Hegel lezen vergt meer tijd en aandacht dan ik kan opbrengen. Soms zegt iemand tegen me, dat het allemaal te versnipperd is. Maar ik ben zelf ook versnipperd, heen en weer getrokken door al deze deze fascinaties. Obsessies soms, bij vlagen.

Midden in het lopende jaar voer ik daarom een Nieuwjaarsvoornemen uit: mezelf te beperken tot een aantal onderwerpen. Hieronder staan ze, in volgorde van belang, met de bijbehorende website.

1. Bijbelstudie

Uiteraard is de site van Koinonia Bijbelstudie de belangrijkste. Op dit moment ben ik bezig met een serie over Jesaja 40 – 66, en met een wekelijkse bespreking van de Romeinenbrief.

www.koinoniabijbelstudie.org

Gekoppeld hieraan is zowel het Youtube-kanaal als de Spreaker-site. Spreaker is hier te vinden:

http://www.spreaker.com/show/koinonia-bijbelstudies”

2. Persoonlijke bespiegelingen

Dit is de Nederlandstalige website waar ik gewoon hardop wil zeggen wat ik denk: reacties, commentaren, essays, hier kun je dat vinden. Het is heel persoonlijk en daarom moet je het ook wel met een korrel zout lezen. Hier wil ik ook de teksten gaan plaatsen waarin ik probeer om de “seculiere betekenis van het evangelie” uit te leggen aan niet-kerkelijken.

http://robbertadrianusveen.wordpress.com/

 Idem, maar dan in het engels

Dit is een engelstalige site, met de bedoeling ook in het Engels gewoon te spreken over de dingen die mij bezighouden.

http://robbertveen.wordpress.com/

3. Discussie met de vrijzinnigheid

Deze Nederlandstalige site is gewijd aan reacties op de vrijzinnigheid. Veel meer dan ik al geschreven heb, zal er niet bij komen, of er moet een acute aanleiding voor zijn.

https://kritiekopvrijzinnigheid.wordpress.com/

4. Werkgroep in Gorssel

Het lesgeven in Gorssel is een van de grootste genoegens van de afgelopen jaren geweest. Ik heb me voorgenomen ook tussen de cursussen door meer te gaan communiceren met deze groep, en op dit moment betekent dat vooral: voorbereidingen treffen voor de nieuwe cursus.

http://gorselgilde.wordpress.com/

5. Studie van de Doperse traditie

Menno Simons en de Doperse traditie blijft me ook boeien. De mogelijkheid om een lezing over de Reformatie vanuit Dopers perspectief te houden, heeft dat weer enorm aangewakkerd. Dit is de site voor Menno en aanverwante onderwerpen:

http://doopsgezind.wordpress.com/

6. Studie van Hegel

De Engelstalige website voor de studie van Hegel staat hier:

http://hegelcourses.wordpress.com/

En dan is dit de Nederlandstalige site voor Hegelstudies. Verbonden met het Nederlands Filosofisch Genootschap waar ik officieel nog voorzitter van ben, maar de vereniging is op sterven na dood. Jammer, maar het is niet anders.

http://nederlandsfilosofischgenootschap.wordpress.com/

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De voortgaande hervorming – Maarten Ezinga’s stellingen

Stellingen ds. Maarten Ezinga

Ds. Maarten Ezinga spijkert op hervormingsdag zijn stellingen
Uit liefde voor de Heere en Zijn Woord en uit een diepgaande bezorgdheid over alle ontwikkelingen binnen de kerk, de maatschappij. Dit is een oproep aan alle gelovigen in Christus tot bekering, belijdenis en geloofsgehoorzaamheid. Ondergetekende is de eerste geadresseerde.

De eer van God

1) In de eredienst en in heel het christelijke leven komt alleen aan de Heere de eer toe.

2) Grote delen van de kerk worden in toenemende mate gedomineerd door de tijdgeest in plaats van door de Heilige Geest.

3) Geïnfecteerd met het virus van het pragmatisme zijn de samenkomsten verworden tot laagdrempelige mensgerichte happenings.

4) God is niet mensgericht, maar voor alles Godgericht. Zo ook het evangelie. Alle mensen zijn tot eer en verheerlijking van God geschapen.

5) Om na de zondeval alsnog aan Zijn eer te kunnen komen, heeft God Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in deze wereld gezonden om de mens uit zijn verloren positie te verlossen!

6) Zowel de verkiezing door de Vader als de verlossing door de Zoon en verzegeling door de Heilige Geest zijn tot lof en eer van Zijn heerlijkheid (zie Ef.1:6,12,14).

7) Het evangelie gaat ten diepste niet alleen over arme verloren zondaren, maar voor alles om het herstel van Gods eer in de mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn.

8) In de mate waarin de Heere in het persoonlijk leven, huwelijk, gezin, kerkelijk en maatschappelijk leven aan Zijn eer komt, zal er geluk en vervulling zijn.

De kerk

9) Het is een trend geworden om afstand te doen van de verkondiging en verklaring van Gods Woord in kerkdiensten. In plaats daarvan dissen kerken een onbeduidend dieet op van drama, muziek en andere vormen van vermaak. (John MacArthur)

10) Daarom de oproep tot bekering tot een radicaal breken met wereldse methoden als entertainment en emotiebejag in de kerk.

11) Weg met alle theater in de kerk. Sloop alle podiums, haal alle spotlichten neer. Het zijn veelal verklikkers van geestelijke armoede, dat hebben wij toch niet nodig!!

12) De samenkomsten van de gelovigen zijn primair tot opbouw, toerusting, aansporing en vertroosting van de gelovigen in Christus.

13) Aanwezige ongelovigen zullen door de heilige Geest en het Woord aan zichzelf en aan de Heere ontdekt worden en erkennen dat de Heere in ons midden is! (zie 1Kor.14:24-25)

14) Wij hebben gezondigd door de drempels van de kerk weg te breken, waardoor de wereld onbelemmerd naar binnen is gekomen. Dit is een roep tot herstel van de Bijbelse drempels in de kerk, zoals soberheid, orde, heiligheid, etc.

15) Het enige aantrekkelijke van de kerk is de heerlijke Persoon van de Heere Jezus Christus en Zijn glorieuze leven en kruiswerk.

16) Dit is een oproep aan alle ouders om zich niet te laten leiden door de vraag of hun kinderen het leuk vinden in de kerk, maar hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen voor te gaan naar een gemeente waar Gods eer en de systematisch Schrift verklarende prediking van Gods Woord en de Persoon en het werk van Jezus Christus centraal staan.

17) Uit teleurstelling, pijn en onvrede, maar ook uit gemakzucht verzuimen vele christenen de onderlinge bijeenkomsten. Dit is een verzwakking van het getuigenis van de plaatselijke gemeente en van het persoonlijk geloofsleven (Ef.5:14).

18) Met het oog op de grote dag van Christus’ wederkomst roep ik alle gelovigen in Christus dringend op om zich als levende bouwstenen te laten invoegen en de samenkomsten van de gemeente niet te verzuimen, maar een actieve relatie te onderhouden met de plaatselijke gemeente (Hebr.10:25).

19) Wij zijn afhankelijk van de Heere om in een door de tijdgeest betoverde en ingeslapen kerk een geestelijke herleving te bewerken. Heere, onze ogen zijn op U gericht!

20) Laten wij bidden en ijveren voor ordelijke, heilige, God vererende, Christus verheerlijkende en Heilige Geest doorademde erediensten.

Israël

21) Ik geloof dat wij ons schuldig maken aan de onverantwoordelijke gewoonte om teksten aangaande Christus’ eerste komst letterlijk te interpreteren maar teksten aangaande Zijn wederkomst geestelijk. (J.C. Ryle)

22) De vervangingstheologie is een dwaalleer, die het licht op de Schrift heeft verduisterd, met alle pijn en verdriet die dat tot op de dag van vandaag tot gevolg heeft. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen. De zondag is niet in de plaats van de Sabbat gekomen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen.

23) De vervullingtheologie  is een variant van de vervangingstheologie en derhalve verwerpelijk. Christus is niet de vervulling van al de O.T. beloften/profetieën. Wel is waar dat Hij de vervulling is van alle Messiaanse profetieën betreffende Zijn komst in vernedering als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar de profetieën aangaande Zijn komst in heerlijkheid als triomferende Koning wachten nog op vervulling. Zo ook de nog onvervulde beloften aan Abraham Izak en Jacob en David!! Vgl. Hand.15: 16-18, Rom.11:29

24) Zoals de profetieën aangaande Zijn eerste komst in vernedering letterlijk in vervulling zijn gegaan zo zullen ook de profetieën aan gaande Zijn Wederkomst in heerlijkheid letterlijk in vervulling gaan.

25) Zoals Hij letterlijk op een ezelsveulen heeft gereden en letterlijk voor 30 zilverlingen is verkocht, en Zijn handen en voeten letterlijk zijn doorstoken en Hij  letterlijk bij de overtreders is gerekend en er letterlijk om Zijn kleren is geloot opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zo zal Hij letterlijk, persoonlijk, wederkomen in macht en majesteit om Zijn duizendjarig koninkrijk te vestigen om letterlijk vanuit Sion letterlijk over de aarde te regeren.

26) Dan zullen eindelijk al de nog onvervulde beloften aan Abraham Izak en Jacob en David in vervulling gaan.

Eenheid

27) Het gebed van de Heere Jezus in Joh.17 om de eenheid van de gelovigen (zoals de Vader in Hem en Hij in de Vader is) is door de Vader verhoord!

28) Sinds Pinksteren (Hand.2) worden alle gelovigen door de Heilige Geest in Christus gedoopt (vgl.1Kor 12:13). De eenheid van de gelovigen in Christus is een feitelijke realiteit en geen doel dat wij moeten verwerkelijken, maar een door God in Jezus Christus gegeven realiteit! (vgl.1Kor.12:13, Ef.4:3-6)

29) Christelijke gemeenschap betekent gemeenschap in en door Jezus Christus; door Hem komen de gelovigen tot elkaar. Hij brengt vrede tussen God en mensen, tussen mensen onderling en zo kunnen christenen elkaar liefhebben, dienen en één zijn. Wij zijn de ander tot broeder of zuster door wat Jezus Christus voor ons beiden gedaan heeft. Zo is de christelijke gemeenschap geen ideaal dat wij moeten realiseren, maar een door God in Jezus Christus geschapen werkelijkheid waaraan wij mogen deelhebben als een geschenk (D. Bonhoeffer).

De Bijbel

30) Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land: de profeten profeteren leugens de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u doen aan het einde hiervan? (Jer.5:30-31, 2Tim.4:1-5)

31) De kerk is haar Bijbelgetrouwheid als moreel kompas aan het verliezen. Dit lijkt hand in hand te gaan met de ontkenning van een letterlijke schepping in zes dagen van 24 uur. In het Oude Testament lezen we meer dan zevenhonderd keer het meervoud van Yom/dag en wel telkens in de betekenis van 24 uur.

Dit is een oproep tot een terugkeer naar het Woord van God. Voor wie niet hoort naar dit Woord is er geen toekomst. Van meet af aan heeft de vijand van God twijfel gezaaid over het letterlijk lezen van Gods Woord. In Genesis 3 zaait Hij eerst twijfel over wat de Heere gezegd heeft met de vraag (1) “Is het waar dat God gezegd heeft”. (2) Om korte tijd daarna het Woord brutaal te loochenen, met de bewering: “u zult geenszins sterven”, terwijl de Heere had gezegd dat ze wél zouden sterven. En dat is ook wat er is gebeurd (Gen. 2:17, 3:1-5). Elke aanval op het Woord van God komt ten diepste van de vader der leugen, de satan.

32) Ik wil oproepen tot erediensten waarin de systematisch Schrift verklarende prediking van Gods Woord de gelovigen in Christus heiligt en toerust en verloren zondaren aan hun zonden en aan Christus ontdekt worden.

33) Laten wij opnieuw het Woord van God centraal stellen in alle samenkomsten van de gemeente en in ons persoonlijk leven als hoogste norm en gezag voor leer en leven aanvaarden.

34) Dit is een oproep tot de gedisciplineerde door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan Gods Woord, óók als het niet goed voelt.

35) Dit is een oproep aan gelovigen in Christus om open en ontvankelijk te luisteren naar de verkondiging van het Woord van God en dagelijks de Schriften na te gaan of het gepredikte woord in overeenstemming is met het Woord van de waarheid (Hand.17:11).

De geestelijke leiders

36) Dit is een oproep aan de dienaren van het Goddelijke Woord, tot profetische onverschrokkenheid in de verklaring en toepassing van het Woord. Wij moeten niet terugschrikken voor de radicale boodschap van de Bijbel, wat dat ook voor persoonlijke consequenties heeft.

37) Er is maar Eén God, de God van Israël, de God en Vader van de Heere Jezus Christus alle andere goden zijn afgoden. Spreek u daarover uit!!

38) Buiten Christus is er geen hoop en is een mens voor eeuwig verloren. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden (Joh.14:6, Hand. 4:12, 1Tim.2:5). Spreek u daarover uit!!

39) Dit is een oproep tot indringende en aanhoudende voorbede tot de Heere om de gelovigen in Christus te willen zegenen met oprecht verdriet over wereldgelijkvormigheid en de zonden in ons persoonlijk en kerkelijk leven.

40) Dit is een oproep tot indringend en aanhoudend gebed tot de Heere om een geestelijke herleving van alle ware kinderen Gods.

41) Wee die herders die de mensen het evangelie voorhouden, maar hen verhinderen om (1) Christus als Zaligmaker aan te nemen (2) om aan de tafel van de Heere deel te nemen en (3) om met zekerheid te betuigen dat je uit genade en door het geloof een kind van God bent die eeuwig leven heeft.

42) Zij maken de Heere tot een leugenaar en drijven hun toehoorders tot wanhoop (Zie Joh.1:12-13, 1Joh.5:10-13)

43) Wee de populistische herders die liefde en voorspoed verkondigen zonder te spreken over de eis van Gods heiligheid over berouw en bekering en het eeuwig oordeel en de noodzaak van de wedergeboorte. Maar zelfs als wij (Paulus en zijn medewerkers), of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. (Gal.1:8-9)

44) De toegang tot de kansel van de christelijke kerk moet hen worden ontzegd. Het zijn wolken zonder water, hun schapen, slachtschapen.

45) De mens is een zondaar, een wetsovertreder en een misdadiger vol van ongerechtigheid, niet in staat om het goede te doen.

46) Alleen onder het overtuigende werk van de Heilige Geest kan een mens door het geloof alleen gerechtvaardigd worden.

47) Het is zeer ernstig dat velen in de kerk niet meer vertrouwd zijn met het Woord van God. Mijn volk, zegt de Heere, gaat ten gronde door gebrek aan kennis (Hos.4:1,6)

48) In plaats van dat het Woord rijkelijk/overvloedig in ons woont (Kol.3:16), leven velen op een geestelijk noodrantsoen of lijden geestelijke honger. Geen wonder dat de een na de ander geestelijk uitgehongerd wegvalt.

49) Dit is een oproep aan de ouderlingen om onvermoeibaar op te roepen tot het meenemen en gebruiken van de Bijbel tijdens de samenkomsten van de gemeente, en niet te buigen voor de druk om de Bijbeltekst te projecteren. (Aan gasten kan een Bijbel worden aangereikt)

50) Dit is een oproep aan de kerk tot het moedig hanteren van de stok van de herder. Mede door het niet toepassen van de kerkelijke tucht is de kerk krachteloos geworden en besmeurd.

51) Wees niet bang voor boze families en of broeders of zusters, maar vrees de Heere (1Petr.1:15-16,vs. 22, 2:9 Hebr.12:4-9).

De hedendaagse liedcultuur

52) Dit is een oproep aan de geestelijk leiders van de christelijke kerk tot een kritische evaluatie van de hedendaagse liedcultuur.

53) Vele van de huidige liederen doorstaan niet de Bijbelse toets, en horen derhalve niet in de eredienst van de christelijke gemeente gezongen te worden.

54) Vele hedendaagse liederen bestaan uit goedbedoelde en oppervlakkige rijmelarij, onverwachte melodiewendingen en eindeloze herhalingen gericht op de emotionele bevrediging (extase) van de mens.

55) Elk lied dat tijdens de eredienst voor de Heere wordt gezongen, dient te worden getoetst op Bijbelse inhoud, opbouwwaarde, leerstellige juistheid, geestelijke diepte, eerbied, eenvoud en zingbaarheid.

56) Elk geestelijk lied dat in de gemeente van de Heere Jezus wordt gezongen, behoort qua inhoud en onderwerp een reflectie te zijn van het Bijbelse, door de Heere geïnspireerde liedboek: de Psalmen.

57) Of de voorstanders zich ervan bewust zijn of niet, het gros van de hedendaagse aanbiddings- en opwekkingsliederen is de stormram waarmee langzaam maar zeker de leerstellige muren van tot nu toe Bijbelse gemeenten omver worden gehaald.

58) ‘Met verdriet in het hart zie ik de ene na de andere gemeente capituleren voor de enorme druk vanuit de eigentijdse aanbiddingsbeweging’. (Peter Masters)

59) Er is geen mooiere muziek dan de samenzang van Gods kinderen die in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid vergaderd zijn rondom het Woord.

Scheid u af!

60) Dit is een oproep aan alle gelovigen in Christus om zich af te scheiden van al dié plaatselijke kerken waar ambtsdragers worden geduld die het bestaan van de Heere als de Ene persoonlijke Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige Schepper van hemel en aarde loochenen.

61) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar de Persoon van Jezus Christus, Zijn Godheid en mensheid, Zijn maagdelijke ontvangenis, Zijn wonderen, Zijn verzoenende en plaatsvervangende dood en letterlijke lichamelijke opstanding uit de doden en wederkomst geloochend worden.

62) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar de Bijbel als het volledig geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God geloochend wordt.

63) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar huwelijken van samenwonenden en van mensen van het zelfde geslacht worden ingezegend.

De Bijbelse waarden en normen

64) Op grond van Gods heilig Woord kan de ware kerk niet anders dan alle voor of buitenechtelijke seksuele gemeenschap als hoererij beoordelen en kan zij geen ander huwelijk erkennen dan het huwelijk tussen één man en één vrouw totdat de dood hen scheidt.

65) De zogenoemde ‘barmhartigheden’ van onze moderne tijd op het gebied van o.m. abortus, euthanasie en homohuwelijk, beoordeelt de Bijbel als wreed. Het is de cultuur van de dood. Abortus doodt een kind, euthanasie doodt een mens en het homohuwelijk is dood, er kan geen leven uit voortkomen. Door haar aanhangers wordt deze ethiek als barmhartig gepropageerd, maar de Heere zegt: De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed (Spr.12:10)

66) Dit is een oproep tot vreedzaam protest tegen bovengenoemd onrecht.

67) Alle discriminatie en vervolging en/of fysiek en verbaal geweld tegen haar vertegenwoordigers gaat in tegen de heilige Schrift en wijzen wij derhalve af. Wij behoren onze naaste lief hebben. Daarbij zegt de Bijbel dat allen die naar het zwaard grijpen door het zwaard zullen omkomen.

68) Wij roepen op tot een zedige kledingstijl. Kleding is geen bedenksel van de mens. Niet de mens, maar de Heere heeft kleding gegeven om het lichaam te bedekken en niet om het lichaam te etaleren, niet om de vormen, c.q. schoonheid van het lichaam te accentueren maar om deze in het openbaar te camoufleren.

69) Dit is een oproep tot een terugkeer naar de Bijbelse waarden en normen betreffende, huwelijk, gezin, seksualiteit, arbeidsethos, tijdbesteding en geldbesteding.

70) Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent (2Kor.13:5).

Tot slot

Ik (Paulus) bezweer u, (1) ten overstaan van God en (2) de Heere Jezus Christus, Die (3) levenden en doden zal oordelen (4) bij Zijn verschijning en (5) in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen.

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle (2 Tim.4:1-5).

Bij dit alles ben ik, ondergetekende, de eerste aangesprokene. Ik steek de hand in eigen boezem. Ik belijd dat ik uit vrees voor mensen het heilig ontzag voor de Heere heb veronachtzaamd.

Laten wij ons bekeren van wereldgelijkvormigheid. Wij zijn diepgaand beïnvloed door het ‘evangelie’ van onze seculiere cultuur wat natuurlijk geen evangelie is. Wij hebben de kerk verzwakt door halfhartigheid en het gebrek aan radicale bekering en overgave aan de Koning van de kerk, de Heere Jezus Christus.

Moge de Heere ons genadig zijn door onze zonden te vergeven en een geestelijke herleving te geven binnen de kerk van Nederland. Tot eer van Zijn naam, tot heiliging van Zijn kerk en tot redding van verloren zondaren.

Deze stellingen kunnen met vele andere uitgebreid worden en zijn derhalve alles behalve compleet. Ook is het is niet mijn bedoeling geweest om creatief, origineel of authentiek te zijn. Het is niet meer, maar ook niet minder dan een indringend gebonk op de deuren van de kerken in ons land, in de vurige hoop op het geestelijk ontwaken van de kerk, tot eer en glorie van de Heere Jezus Christus.

Bron: Ds. Maarten Ezinga

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoe werkt de nieuwe website?

Info over de nieuwe website: www.koinoniabijbelstudie.org

De Bijbel is Gods Woord, en daarom nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te vermanen, en op te voeden in de gerechtigheid. (2 Tim. 3:16) Daarom is het voor ons dagelijks leven zo nodig om de Bijbel te lezen en zijn diepe betekenis te doorgronden. Omdat het Woord van God de maatstaf is van de waarheid, moeten we elke gedachte en stroming en beweging in de kerk en daarbuiten meten en toetsen aan het Woord. (2 Kor. 10:5) Dat is mijn missie. En dit is mijn werkplaats voor dat alles. Tot eer van Christus alleen!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zoektocht naar de verloren God – deel 1 – inleiding

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Terug naar het christendom – 4

Worstelen met God. Deel 4.

Koinonia - Christus belijden

Terugkeer naar het christendom – 4

Een veelkleurige kluwen wol. Misschien was het een slecht idee om de draadjes apart te willen behandelen. Als ik op een afstand naar mijn teksten kijk ziet het er zo gekunsteld, zo levenloos uit. Wat was er in mijn hart? Mischien moet het anders.

Het herstel

I. Het visioen in de grot

Om mij heen was duisternis en ik voelde aan de koelte en de vochtigheid in de lucht en de echo in mijn oren, dat ik in een grot lag. Ik hoorde een lied uit de verte op mij afkomen en zong het mee:

“Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.”

Toen het lied verstomd was, was…

View original post 1.857 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen